Adres

Bousemalaan 25
9356 SE Tolbert

Email

info@paulinewortelboer.nl

Telefoon

+316 20739659

Klachtenregelement

 • Met betrekking tot de dienstverlening verklaart Wortelboer, loopbaan in ontwikkeling, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw M.P.M.T. Wortelboer, dat het volgende klachtenreglement van toepassing is:
 • De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Wortelboer, loopbaan in ontwikkeling, worden ingediend. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen gedaan door personen die werkzaamheden ten behoeve van Wortelboer, loopbaan in ontwikkeling, hebben verricht.
 • De klager dient een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen, de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 • De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
 • De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
 • Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
 • De klacht dient binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.
 • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek. Evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
 • Wortelboer, loopbaan in ontwikkeling, draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.
 • Wortelboer, loopbaan in ontwikkeling, heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen. De aansprakelijkheid kan niet hoger zijn dan de dekking die deze polis geeft.